හෝමාගම ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් කුලියට දීමට

Published by Sashika Suraweera 31 Dec 16:49 pm Homagama, Colombo

Rs 40,000

හෝමාගම ජනාධිපති විද්‍යාලය ඉදිරිපිට ගොඩනැගිල්ලේ පළමු මහලේ යාබද කඩ කාමරය දෙකකින් යුත් නානකාමරයකින් සමන්විත මහල, තනි ව්‍යාපාරයක් සදහා කුලියට දීමට තිබේ. කාර්යාලයක් සදහා වඩාත් සුදුසුයි. අත්තිකාරම් මුදල් ඔබ වෙතින් පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව සාකච්ඡා කළ හැකිය.

වෙනම විදුලි / ජල මීටර් ඇත.

Contact

Commercial Buildings
Property type: Office
Address: Katuwana Rd, Homagama
For Rent
Homagama, Colombo
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now