ෂොටිස් බාස්වරයෙකු අවශ්‍යයි - දෙහිවල

Published by Lanka Advertising Agency 02 Mar 14:37 pm Dehiwala, Colombo

Rs 2,500

ෂොටිස් බාස්වරයෙකු(2500/=) සහ කෑම ෆැන්ට්‍රිය ගෝලයන්(1400/=) අවශ්‍ය කර තිබේ

N018 ගාලුපාර දෙහිවල

Contact

Hotels & Food
Job type: Full Time
For Sell
Dehiwala, Colombo
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now