ඔබගේ සිහින නිවහන තවදුරටත් සිහිනයක් නොවේ.

Published by Team Engineering & Consultant 21 Nov 10:51 am Colombo 06 , Colombo

Negotiable

ඔබගේ සිහින නිවහන තවදුරටත් සිහිනයක් නොවේ.
ඔබේ සිතැඟි අයුරින් විශ්වාසවන්තව, නියමිත ප්‍රමිතියට, සාධාරණ මුදලකට අප විසින් ඉදිකර දෙනු ලැබේ.
පලපුරුදු සුදුසුකම්ලත් ඉංජිනේරුවන් හා තාක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ,
⃟වාස්තු විද්‍යානුකුලව
⃟අංග සම්පූරණ නිවසක්
අපෙන් ඉදිකරවගන්න.
දැන්ම අමතන්න 0777 197654
Team Engineering and Consultant

Your Dream Home Is No Longer a Dream.
We Will Build it
⃟Architecturally
⃟Full Complete House
With Trust, Good Quality, At a Reasonable Cost Under the Supervision of Experienced and Qualified Engineers and Technicians, as Your Requirement.
Call Us Now 0777 197654
Team Engineering and Consultant

Contact

Housing & Construction
Service type: Building construction
For Sell
Colombo 06 , Colombo
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now