පහන්තිර මැෂින්

Published by Subhashini 18 Jan 19:31 pm Athurugiriya , Colombo

Rs 2,500

පහන්තිර මැෂින් විකිනීමට ඇත
..ඕනෑම ප්‍රදේශයකට බෙදාහරිනු ලැබේ .
භාණ්ඩ ලැබුන පසුව මුදල් ගෙවිය හැක

Contact

Garment Industry
Job type: Temporary
For Sell
Athurugiriya , Colombo
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now