යක්කලින් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට

Published by Samson 26 Aug 10:04 am Yakkala, Gampaha

Rs 350,000


යක්කල නගරයට නුදුරින් සියලු පහසුකම් සහිතව නුවර පාරට, ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලට, ආයුර්වේද විශ්වවිද්‍යාලයට නුදුරින් ගම්පහ නගරයට හා අධිවේගී පිවිසුමට පහසුවෙන් ළගා වීමට හැකියාව.

සියලුම සුපිරි වෙළඳ සැල් සහ ප්‍රධාන පාසැල් අත ළඟ පිහිටා ඇත.

පර්චස් - 37.5

පර්චස් 1 - ලක්ෂ 350,000

Contact

Lands
Land type: Agricultural, Commercial, Residential
Land Size: 37.5 perches
For Sell
Yakkala, Gampaha
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now