ඉඩම

Published by Susantha Waidyaratne 28 May 09:07 am Kadawatha, Gampaha

Rs 8,400,000

7 පර්චස් , කඩවත රාගම පාරේ සිට මිටර් 20 ඇතුලත පිහිටි ඉඩම පර්චසය ලක්ෂ 1200000/=

Contact

Lands
Land type: Residential
Land Size: 7 perches
Address: 264/3,Dewananda mawatha,Ragama road,Kadawatha.
For Sell
Kadawatha, Gampaha
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now