මෙහි එන දැරිය හැකි බව ණය ඔබේ ජීවිතය වෙනස් වනු ඇත සදහටම

Published by Maria 06 Nov 08:02 am Kandana, Gampaha

Rs 1

මම ඔප්පු, ඔබ ණය සඳහා රාජ්ය අංශයේ හා පුද්ගලික අවශ්ය කරන මූල්ය ආධාර අඩු පොලී අනුපාත 3% ක්. පිළිගත හැකි ණය, මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි ඉතා සරල ලබා ගැනීම සඳහා ණය, මම ලබා සිට රු 200 000 දක්වා රු 263 075 000 රු. මම පිළිතුරු ඔබගේ සියලු ණය ඉල්ලීම් සඳහා පහත සඳහන් ඊ-තැපැල් ලිපිනය: [email protected]

Contact

Other Services
For Sell
Kandana, Gampaha
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now