අලෙවිකරුවන් - ගම්පහ

Published by Lanka Advertising Agency 08 Jan 15:44 pm Gampaha, Gampaha

Rs 30,000

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ භාණ්ඩ බෙදාහැරිමේ නියෝඡිත ආයතනයක් සඳහා අවුරුදු 25ත් 45ත් අතර අලෙවිනියෝඡිතයෙක් අවශ්‍යයි අමතන්න 0763592746

Contact

Other Jobs
Job type: Full Time
For Sell
Gampaha, Gampaha
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now