සහායකවරියක් අවශ්‍යයි

Published by Lal Malaviarachchi 15 Jun 15:53 pm Peradeniya, Kandy

Negotiable

දැනට​ අයිතිකරු විසින්ම පවත්වා ගෙන යන සංචාරක බංගලාවකට ඕනෑම ප්‍රදේශයකින් 18-55 සහායකවරියක් අවශ්‍යයි. පළපුරුද්ද අනවශ්‍යයි. 077-2012040, 081-4251205.

Contact

Hotels & Food
Job type: Full Time
For Sell
Peradeniya, Kandy
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now