ඉතා ඉක්මනින් විකිනේ..

Published by Dilshan 29 Dec 11:04 am Alawwa, Kurunegala

Rs 65,000

අලව්ව - නවතල්වත්ත ප්‍රධාන පාර අසල සියලු පහසුකම් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
අලව්ව නගරයේ සිට 4 km දුරින්
යත්තල්ගොඩ දුම්‍ රිය ස්ථානයට 500m දුරින්
වටිනා දැව ගස් සහිත ඉඩම විකිණේ.
071-6042362
077-6074946
ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ..

Contact

Lands
Land type: Agricultural, Residential, Other
Land Size: 60 perches
Address: බෝවල
For Sell
Alawwa, Kurunegala
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now