ඉඩම හා නිවස විකිනීමට

Published by Kawindu Abeysooriya 24 Aug 15:30 pm Dikwella, Matara

Negotiable

වෙරල ආසන්න නිවස හා ඉඩම විකිනීමට ඇත.
ඉඩමේ සිට වෙරළට 30m.
ජල විදුලි පහසුකම් ඇත.
වැඩි තොරතුරැ සදහා අමතන්න. P.P.Abeysooriya-0775140744

Contact

Lands
Land type: Other
Land Size: 29 perches
Address: "Sisira", Hanwella, Dikwella
For Sell
Dikwella, Matara
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now