දකුණේ කපුමහතෙකු අවශ්‍යනම්

Published by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA 10 Dec 05:48 am Matara, Matara

Rs 25,000

දකුණේ වැදගත් පවුලක මංගල කටයුතු සඳහා වැදගත් පවුල් සබඳතා ඇති කපුමහතෙකු අවශ්‍යනම් ඔබගේ අපට අවශ්‍ය වන්නේ කේන්දරපිටපත හා ජායාරූපය ජාතික හැදුම්පත් දෙපැත්තම
ඔබගේ නිවසේ ලිපිනය දෙන්න සම්පූර්ණ ලියාපදිංචි ගාස්තුවක් රුපියල් 25000/= ඔබට ගෙවිය යුතුය මුදල රුපියල් 10000/= පහත ගිණුමට යොමුකරන්න සම්පත් බැංකුව ගිණුම්හිමියාගේ නම හා අංකය ආර් පී කුලතුංග 101053561715 තැන්පත් කරන්න ලදුපත එවන්න[email protected] සමග පහත ඔබගේ නිවසට පැමිණෙන්නේ පුළුවන් ඔබ මා හමුවෙන්න කැමතියි පහත දුරකථන අංකය කථාකරන්න 0769244761/0759493237

Contact

Other Services
For Sell
Matara, Matara
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now