සුල්තානාගොඩ නිවසක් විකිණීමට ඇත

Published by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA 07 May 20:07 pm Matara, Matara

Rs 10,000,000

සුල්තානාගොඩ හා වරකපිටිය පාර ගල්බොක්ක සුල්තානාගොඩ කනිෂ්ක විද්‍යාලය පර්චස් 28 හා නිවසක විකිණීමට ඇත ලක්ෂ 100 යී ගණන අඩු කර හැක 0763544761

Contact

Houses
Beds: 3
Baths: 1
Land Size: 28 perches
House size: 3,500 sqft
Address: "PRADEEPWILA",NO.72/6,ALASWATTA,KIRIMETMULLA,TELIJJWILA.
For Sell
Matara, Matara
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now