දිලිදු පවුල් සදහා නිවාස ලබා දීමට වැඩ පිළිවෙලට ඔබ‍ට කැමති මුදල් වලින් ආධාර කළ හැකිය

Published by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA 05 Nov 02:49 am Matara, Matara

Rs 5,000,000

දිලිදු පවුල් සදහා නිවාස ලබාදීම වැඩ පිළිවෙලට ඔබ‍ට සම්බන්ධ විය හැකිය. ඔබ‍ට කැමති නම් මුදල් වලින් ආධාර කර හැකිය. ඔබ කැමති මුදල් වලින් ආධාර කරන්න පහත ගිණුම් වලට යොමු කරන්න සම්පත් බැංකුව ගිණුම් හිමියාගේ නම හා අංකය ආර්. පී. කුලතුංග 101053561715 හා කාගිල්ස් බැංකුව ආර්. පී. කුලතුංග 004101000927 තැන්පත් කර අනිවාර්යෙන් ලදුපත එවන්න 0763544761 ඉමෝ Viber Whatapp එවන්න

Contact

Other Services
For Sell
Matara, Matara
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now