රබර් ඉඩමක් විකීනීමට

Published by Tharindu 20 Oct 10:13 am Kamburupitiya, Matara

Negotiable

මාතර කඹුරුපිටියෙන් අගනා රබර් ඉඩමක් විකීනීමට
අක්කර 3.5
මාතර නගරයට 13 Km
කඹුරුපිටියට 7 Km

Contact

Lands
Land type: Agricultural
Land Size: 3.5 perches
For Sell
Kamburupitiya, Matara
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now