ඉඩම සහ නිවස විකිනිමට

Published by Sampath 24 Oct 13:49 pm Kamburupitiya, Matara

Negotiable

කබුරුපිටිය නගරයේ ඔරලොසු කනුව අසල පිහිටි පර්චස් 60ක ඉඩම සහ නිවස විකිනිමට ඇත

Contact

Lands
Land type: Residential
Land Size: 60 perches
For Sell
Kamburupitiya, Matara
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now