රං ලංකා මංගල සේවය

Published by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA 09 Dec 16:44 pm Matara, Matara

Rs 25,000

විවාහය අපේක්ෂිත තරුණ තරුණි ඔබට ගැලපෙන සහකරුවකු සහකාරිය සොයාදිය හැකිය අපට ඔබගේ අවශ්‍යයි කේන්දරපිටපත හා ජායාරූපය ජාතික හැදුම්පත් දෙපැත්තම ලියාපදිංචි ගාස්තුවක් රුපියල් 25000/= ගෙවිය යුතුය මුලින් රුපියල් 10000 මුදලක් පහත ගිණුම්ට යොමුකරන්න සම්පත් බැංකුව ගිණුම්හිමියාගේ නම හා අංකය ආර් පී කුලතුංග 101053561715 තැන්පත් කරන්න ලදුපත එවන්න[email protected] .පහත තැපැල් මගින් හා ලිපිනයට එවන්න රුවන් ප්‍රදිප් කුලතුංග ,ප්‍රදිප්විලා ,ඇලස්වත්ත ,කිරිමැටිමුල්ල ,තෙලිජ්ජවිල ,මාතර.0769244761/075493237

Contact

Other Services
For Sell
Matara, Matara
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now