මන්තර ගුරුකම්

Published by Gurukam Asapuwa 17 Dec 18:09 pm Wellawaya, Moneragala

Rs 10,000

රත්නත්‍රයේ බලය හා සියලු විශ්ව ශක්තීන්ගේ බලය එක්තැන් කරමින් සිදු කරනු ලබන සිය දහස්වර අත්දුටු නොවරදින යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර තන්ත්‍ර ගුරුකම් කටයුතු ඉතා විශ්වාශනීයව හා අවංකව ඉටු කර ගැනීම පිණිස නොපමාව අමතන්න

Contact

Astrology & Waasthu
For Sell
Wellawaya, Moneragala
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now