දු.ක :0776119107 / 0762400609 (waths app) (මල් වල පාට වෙනස් කරන්න පුලුවන් ඕන නම් )

Gihan Lahiru Sampath විසින් විකිණීමට 03 Aug 17:09 pm පිළියන්දල, කොළඹ

Negotiable

001 = 1200/=
002 = 1200/=
003 = 500/=
004 = 750/=
005 = 750/=
006 = 1000/=
007 = 1500/=
008 = 1000/=
010 = 4000/=
දු.ක , 0776119107 / 0762400609 (waths app)
(මල් වල පාට වෙනස් කරන්න පුලුවන් ඕන නම්)

අමතන්න

කලා සහ ශිල්ප
විකිණීමට
පිළියන්දල, කොළඹ
දැන්වීම ප්‍රියතම ලෙස සුරකින්න

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න