සියලුම මේසන් වැඩ ,, building construction

Kalinga විසින් විකිණීමට 21 Nov 13:01 pm මාලබේ, කොළඹ

Negotiable

සියලුම මේසන් වැඩ , නව නිවාස ඉදිකිරීම , පරන නිවස අලුත්වැඩියා කිරීම , පරන ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත් කිරීම , කලුගල් , ගඩොල් , බ්ලොක් ගල් බැදීම - කපරාදු කිරීම , කොන්ක්‍රීට් කිරීම , තාප්ප දැමීම , ඇතුලු සියලුම මේසන් වැඩ වගකීමක් සහිතව කර ගැනීමට අමතන්න . 0777 709 375

අමතන්න

නිවාස හා ඉදිකිරීම්
සේවා වර්ගය: ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්
විකිණීමට
මාලබේ, කොළඹ
දැන්වීම ප්‍රියතම ලෙස සුරකින්න

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න