ගෘහ භාණ්ඩ අලෙවිය

Lanka Advertising Agency විසින් විකිණීමට 11 Dec 12:05 pm බත්තරමුල්ල, කොළඹ

Negotiable

‌ ආනයනය කරන ලද තේක්ක පුටු, ටීවි කැබිනට් සහ වෙනත් භාණ්ඩ අලෙවිය දෙසැම්බර් 22 දින තලවතුගොඩදී

අමතන්න

නිවාස ගෘහ භාණ්ඩ
අන්දම: පාවිච්චි කරනලද
විකිණීමට
බත්තරමුල්ල, කොළඹ
දැන්වීම ප්‍රියතම ලෙස සුරකින්න

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න