අන්තර්ජාල පරිගණක ක්‍රියාකරැවන් - දිවයින පුරා

KD Jobs Holdings විසින් විකිණීමට 04 Jul 22:10 pm රත්මලාන, කොළඹ

රු 85,500

~ දිවයින පුරා ඕනෑම අයෙකුට සම්බන්ධ වී අද සිටම ආරම්භ කළ හැක.

~ All Island - Anyone can apply

~ Need Data Entry Online Operator

~ Male or female can apply

~ Experience no nedded

~ Any time you can work ( Night time or Day time )

~ No age Limit

~ Salary 25500 -75000Hurry up.. Urgent .. Call us for more details..

~ ඔබේ උනන්දුව හා කැපවීම මත දිනෙන් දින දියුණු වන හැකියාවට රැකියාවක්... වැඩ කරන පැය ගණන මත වැටුප වැඩි කර ගත හැක..

~ අන්තර්ජාල දත්ත ක්‍රියා කරවන්නියන් ක්‍රියාකරුවන් . (Smart දුරකතනයක් මඟින් වුවද කල හැක)

~ පුහුණු /නුපුහුණු

~ කාන්තා,පිරිමි

~ වයස් සීමාවක් නැත.

~ අධ්‍යාපන කටයුතු කරන, නොකරන, බාහිර පන්ති යන,නොයන, රැකියාවක නිරත වන,නොවන, ඹ්නෑම අයෙකු .. ඔබගේ කැමැත්ත මත ඕනෑම වෙලාවක වැඩ කල හැක..

~ වැඩ කරන පැය ගණන මත ඔබගේ වැටුප වැඩි කර ගත හැකිය.

~ සෑම දිනකම වැඩ කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.ඔබට හැකි ඕනෑම අවස්ථාවක වැඩකල හැක.

~නිවසේ නිකරැනේ කාලය ගත නොකර අද සිටම ආරම්භ කර මුදල් ඉපයීම කල හැක.

~ඔබට කැමති පැය ගණනක් වැඩ කල හැක.

( වැඩි විස්තර සඳහා වහාම අදම අමතන්න)

අමතන්න

තොරතුරු තාක්ෂණය
රැකියාවේ ස්වභාවය: අර්ධකාලීන
විකිණීමට
රත්මලාන, කොළඹ
දැන්වීම ප්‍රියතම ලෙස සුරකින්න

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න