ඉඩම විකිණීම

Rohana Land විසින් විකිණීමට 31 Aug 08:12 am දිවුලපිටිය, ගම්පහ

රු 600,000

දිවුලපිටිය ,ගම්පහ බස් පාරට 300m කුඹුරු යායක් මායිමේ පිහිටි දර්ශනීය තැනිතලා බිම්කඩකි .මුළු ඉඩමම ලක්ෂ 6 පමණයි
(අත්පිට මුදලට පමණයි )

අමතන්න

ඉඩම්
ඉඩම් වර්ගය: කෘෂිකර්මය, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍ව: 10 පර්චස්
ලිපිනය: දිවුලපිටිය ,ගම්පහ පාර විතානමුල්ල
විකිණීමට
දිවුලපිටිය, ගම්පහ
දැන්වීම ප්‍රියතම ලෙස සුරකින්න

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න