මන්තර ගුරුකම්

Gurukam Asapuwa විසින් විකිණීමට 17 Dec 18:09 pm වෙල්ලවාය, මොනරාගල

රු 10,000

රත්නත්‍රයේ බලය හා සියලු විශ්ව ශක්තීන්ගේ බලය එක්තැන් කරමින් සිදු කරනු ලබන සිය දහස්වර අත්දුටු නොවරදින යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර තන්ත්‍ර ගුරුකම් කටයුතු ඉතා විශ්වාශනීයව හා අවංකව ඉටු කර ගැනීම පිණිස නොපමාව අමතන්න

අමතන්න

ජ්‍යෝතිෂය සහ වාස්තු
විකිණීමට
වෙල්ලවාය, මොනරාගල
දැන්වීම ප්‍රියතම ලෙස සුරකින්න

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න