සහකාරිය සොයයි

RUWAN PRADEEP KULATHUNGA විසින් විවාහ වීමට 24 Nov 16:03 pm මාතර, මාතර

Negotiable

මාතර තෙලිජ්ජවිල බොදුගොවි අවුරුදු 38 වන මගේ ව්‍යාපාරය මුදලින් අත දිය හැකි සහකාරිය සොයයි මා බින්නවිවාහයට හා දික්කසාද වුණාට ,වැන්දඹු වුණාට මට කිසිම ගැටළුවක් නැත වැඩිවයස වුණාට කිසිම ගැටළුවක් නැත දෙමාපියන් ජිවතුන් අතර නොමැත මට කථාකරන්න රුවන් ප්‍රදිප් කුලතුංග ,ප්‍රදිප්විලා ,නො 72/6,ඇලස්වත්ත ,කිරිමැටිමුල්ල ,තෙලිජ්ජවිල ,මාතර .0769244761, Viber ,Imo ඉහත දුරකථන අංකය තමයි

අමතන්න

මනාලයන්
වයස: 38
විවාහ වීමට
මාතර, මාතර
දැන්වීම ප්‍රියතම ලෙස සුරකින්න

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න