අනුරාධපුර තුළ සියලු දැන්වීම් 1-25 of 84 පෙන්නුම් කරයි
Toyota Vitz 2017

වාහන, කොළඹ

රු. 4,250,000

Toyota Corolla 2007

වාහන, ගම්පහ

රු. 3,525,000

Suzuki Zen 2010

වාහන, අනුරාධපුර

රු. 1,575,000

1 week
Land with a half built House

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අනුරාධපුර

රු. 7,000,000

1 week
Land from Anuradhapura

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අනුරාධපුර

රු. 6,500,000

1 week
An annex for rent in Anuradhapura

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අනුරාධපුර

රු. 18,000

2 weeks
වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක - අනුරාධපුර

රැකියා අවස්ථා, අනුරාධපුර

රු. 58,000

3 weeks
two houses and land for sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අනුරාධපුර

රු. 6,500,000

3 weeks
Toyota Townace CR27 1989

වාහන, අනුරාධපුර

රු. 1,550,000

3 weeks
Mahindra Bolero 2017

වාහන, අනුරාධපුර

රු. 1,775,000

3 weeks
Nissan Sunny 2001

වාහන, අනුරාධපුර

රු. 2,175,000

1 month
Land from Eppawala

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අනුරාධපුර

Negotiable

1 month
Girl friend

විවාහ යෝජනා, අනුරාධපුර

Negotiable

1 month
House for rent at Anuradapura town

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අනුරාධපුර

රු. 25,000

1 month
ඉඩම හා ඉදිකෙරෙන දෙමහල් නිවස විකිණීමට

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අනුරාධපුර

රු. 8,500,000

1 month
Paddy Land for Sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අනුරාධපුර

රු. 4,000,000

1 month
Land for Sale - Anuradhapura

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අනුරාධපුර

Negotiable

1 month
Honda Fit 2013

වාහන, අනුරාධපුර

රු. 3,190,000

1 month
Restaurant for rent at Thirappane, Anuradhapura

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අනුරාධපුර

රු. 50,000

1 month
වගාවට වඩාත් සුදුසුවේ

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අනුරාධපුර

රු. 7,500

1 month
Land for Sale in Anuradhapura

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අනුරාධපුර

Negotiable

1 month
Ashok Leyland Timing Tipper 2006

වාහන, අනුරාධපුර

රු. 990,000

1 month
House for Sale Anuradhapura

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අනුරාධපුර

රු. 150

2 months
Valuable Land for Sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අනුරාධපුර

රු. 575,000

2 months
Land for sale - Anuradhapura

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අනුරාධපුර

Negotiable

2 months

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න