බදුල්ල තුළ සියලු දැන්වීම් 1-25 of 57 පෙන්නුම් කරයි
Bajaj Three Wheeler

වාහන, කොළඹ

රු. 640,000

Luxury House For Sale In Kandana

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 43,000,000

Nissan March 2002

වාහන, බදුල්ල

රු. 1,450,000

4 weeks
Land for sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 2,000,000

1 month
For sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 16,000,000

2 months
Toyota LIGHTACE 1988

වාහන, බදුල්ල

රු. 1,250,000

3 months
Land at Badulla

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 310,000

5 months
Kia Sorento 2011

වාහන, බදුල්ල

රු. 4,090,000

5 months
ව්‍යාපාරික ස්ථානය සමග තෙමහල් නිවස විකිණීමට

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 60,000,000

5 months
House for Sale with Land in Bandarawela

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 12,000,000

5 months
Land near hospital bandarawela

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 27,500,000

5 months
Loan offer at low interest rate

සේවා, බදුල්ල

රු. 11

5 months
Toyota Aqua 2015

වාහන, බදුල්ල

රු. 4,300,000

6 months
A licensed timber depot for rent or lease

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 40,000

6 months
වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක - බදුල්ල

රැකියා අවස්ථා, බදුල්ල

රු. 58,000

6 months
CCTV SOLUTIONS

සේවා, බදුල්ල

රු. 5,500

6 months
DRY ICE at BADULLA

සේවා, බදුල්ල

රු. 900

6 months
Suzuki Alto 2010

වාහන, බදුල්ල

රු. 1,475,000

7 months
Henaraja thailaya

සේවා, බදුල්ල

රු. 100,000

7 months
Land for sale in Mahiyanganaya

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 4,000,000

7 months
Land for Sale from Welimada

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 1,100,000

7 months
Toyota Caldina 1997

වාහන, බදුල්ල

රු. 1,500,000

8 months
Toyota KDH 222 2011

වාහන, බදුල්ල

රු. 7,900,000

8 months
Quickly sale commercial land

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 9,200,000

8 months
Land for Sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

Negotiable

8 months
අඩක් ඉදි කළ නිවාස හා ඉඩම

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 4,500,000

8 months

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න