බදුල්ල තුළ සියලු දැන්වීම් 1-25 of 42 පෙන්නුම් කරයි
HOUSE FOR ALE IN GANEMULLA

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, ගම්පහ

රු. 18,600,000

Mitsubishi Rosa 4D30 1982

වාහන, කළුතර

Negotiable

DRY ICE at BADULLA

සේවා, බදුල්ල

රු. 900

Henaraja thailaya

සේවා, බදුල්ල

රු. 100,000

1 day
Land for sale in Mahiyanganaya

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 4,000,000

1 week
Land for Sale from Welimada

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 1,100,000

2 weeks
Toyota Caldina 1997

වාහන, බදුල්ල

රු. 1,500,000

1 month
Toyota KDH 222 2011

වාහන, බදුල්ල

රු. 7,900,000

1 month
Quickly sale commercial land

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 9,200,000

1 month
Land for Sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

Negotiable

1 month
අඩක් ඉදි කළ නිවාස හා ඉඩම

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 4,500,000

1 month
PHYSICS BIOLOGY CHEMISTRY

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, බදුල්ල

රු. 2,500

1 month
Land with a House

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

Negotiable

1 month
Badulla - Land

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

Negotiable

1 month
බදුල්ල නගරයෙන් ඉතාමත් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 450,000

1 month
Land for Sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 6,500,000

1 month
Land from Bandarawela

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

Negotiable

2 months
Land for Sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 18,000,000

2 months
Land with house

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 1,000,000

2 months
Land for Sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 75,000,000

2 months
Hotel equipment sale

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, බදුල්ල

රු. 1,500,000

2 months
Yantra mantra gurukam

සෞඛ්‍යය, රූපලාවන්‍ය සහ විලාසිතා, බදුල්ල

Negotiable

2 months
Land for Sale in Badulla

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 3,900,000

2 months
Land with a House

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

Negotiable

2 months
Land with a House

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

Negotiable

3 months
Land for Sale in Badulla

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, බදුල්ල

රු. 260,000

3 months
Toyota Vitz 2010

වාහන, බදුල්ල

රු. 2,950,000

3 months

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න