මඩකලපුව තුළ සියලු දැන්වීම් 1-11 of 11 පෙන්නුම් කරයි
HYDRAULIC BEARING GEAR PULLER 5TON

විවිධ, කොළඹ

රු. 9,900

Warehouse/Factory for sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, ගම්පහ

රු. 120,000,000

Rent for office space

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, මඩකලපුව

රු. 20,000

2 weeks
Rent for office space

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, මඩකලපුව

රු. 21,000

2 weeks
DRY ICE AT BATTICALOE

සේවා, මඩකලපුව

රු. 900

1 month
vip numbers

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, මඩකලපුව

රු. 2,500

2 months
hot line number

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, මඩකලපුව

රු. 30,000

2 months
LG 4K UHD 55 inch TV (Smart HDR | 55UJ651V)

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, මඩකලපුව

රු. 135,000

3 months
Suzuki Swift 2003

වාහන, මඩකලපුව

රු. 2,100,000

3 months
கருவேப்பங்கேனியில் 40 Perch உறுதி காணி

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, මඩකලපුව

රු. 85,000

4 months
மட்டக்களப்பில் உறுதி காணி விற்பனைக்கு

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, මඩකලපුව

රු. 85,000

4 months
Land in Karuvappankerny Near Batticaloa City

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, මඩකලපුව

රු. 85,000

4 months
Bare Land For Sale in Batticaloa

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, මඩකලපුව

රු. 85,000

4 months
Page 1 of 1

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න