හම්බන්තොට තුළ සියලු දැන්වීම් 1-25 of 56 පෙන්නුම් කරයි
Code 2975 apt lease rajagiriys

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 265,000

MEN AIR COMPRESSOR 24L 2HP

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 15,000

Land from Hambntota

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

රු. 160,000

2 weeks
වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක ඇබෑර්තු - හම්බන්තොට

රැකියා අවස්ථා, හම්බන්තොට

රු. 58,000

3 weeks
Land from Weerawila

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

Negotiable

3 weeks
තංගල්ල අක්කර 10ක් විකිණීමට

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

රු. 2,200,000

3 weeks
Land from Weeraketiya

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

රු. 27,500,000

1 month
House with land for commercial purpose. (as restaurant , holiday bunglow)

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

Negotiable

1 month
Land for sale in Hambantota, Bundala

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

Negotiable

1 month
Hotel weerawila

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

රු. 35,000,000

1 month
Land from Tangalle

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

Negotiable

1 month
Land & Old House

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

රු. 25

1 month
කෘෂිකාර්මික

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

රු. 1,800,000

2 months
Land for Sale - Tangalle

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

Negotiable

2 months
Land for sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

රු. 135,000

2 months
Land for Sale in Tangalle - Sitinamaluwa

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

රු. 1,000,000

2 months
Code 2932c land for sale kataragama

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

රු. 27,500,000

2 months
Land from Ranna Angunukolapelessa Road

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

රු. 7,500,000

2 months
land

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

රු. 3,500,000

2 months
CD Righter

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, හම්බන්තොට

රු. 25,000

2 months
Toyota Corolla 1990

වාහන, හම්බන්තොට

රු. 965,000

2 months
Tata Xenon 2016

වාහන, හම්බන්තොට

රු. 1,775,000

2 months
Land from Tangalle

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

රු. 75,000

2 months
Land

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

රු. 3,500,000

2 months
Land from Beliatta

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, හම්බන්තොට

Negotiable

3 months
Tata Xenon 2016

වාහන, හම්බන්තොට

රු. 1,760,000

3 months
Toyota Corolla 1990

වාහන, හම්බන්තොට

රු. 960,000

3 months

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න