කළුතර තුළ සියලු දැන්වීම් 1-20 of 20 පෙන්නුම් කරයි
Lecturers Required

රැකියා අවස්ථා, කොළඹ

රු. 60,000

Nugegoda, Sarasavi Gardens Ground Floor for Rent Rs 80,000 + 6 M. Advance (Nego.) | 3 Bed 2 Bath

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 80,000

Logo Design

සේවා, කළුතර

රු. 100

1 week
Interlocks & Landscaping

සේවා, කළුතර

රු. 18

1 week
2 months
Mega stage for rent 40x20 / 30x20

සේවා, කළුතර

රු. 50,000

6 months
House plans for reasonable price.

සේවා, කළුතර

රු. 10

6 months
Laptop – Desktop Tablet Repair Service

සේවා, කළුතර

රු. 850

7 months
Professional Web Design and Development

සේවා, කළුතර

රු. 25,000

9 months
Dry ice at PANADURA

සේවා, කළුතර

රු. 900

10 months
House Plan / Architectural Design & Construction

සේවා, කළුතර

Negotiable

10 months
LED TRUCK

සේවා, කළුතර

Negotiable

11 months
Type Settings (Sinhala/English)

සේවා, කළුතර

රු. 40

11 months
Logo Design

සේවා, කළුතර

රු. 1,500

11 months
Aruna Gardening Panadura

සේවා, කළුතර

රු. 350

1 year
Aruna Painting Panadura

සේවා, කළුතර

රු. 75

1 year
English and sinhala translation

සේවා, කළුතර

Negotiable

1 year
wedding hires

සේවා, කළුතර

Negotiable

1 year
Leasing

සේවා, කළුතර

රු. 2,425

1 year
Aruna Gardening

සේවා, කළුතර

රු. 350

1 year
Aruna Painting

සේවා, කළුතර

රු. 75

1 year
Page 1 of 1

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න