නුවරඑලිය තුළ සියලු දැන්වීම් 1-25 of 41 පෙන්නුම් කරයි
Junior Secretary

රැකියා අවස්ථා, කොළඹ

රු. 17,000

House for Sale in Kaluthara

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කළුතර

රු. 24,000,000

pattipola Holiday Bungalow

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

රු. 12,000

1 day
House with a land for sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

රු. 5,000,000

1 week
House with a land for sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

රු. 5,000,000

2 weeks
water bottle factory sale

විවිධ, නුවරඑලිය

Negotiable

3 weeks
Canon 800D DSLR Camera

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, නුවරඑලිය

රු. 90,000

3 weeks
Land with a House in Ginigathhena

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

Negotiable

4 weeks
Land for Sale from Nuwara Eliya

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

රු. 200,000

1 month
සුපරීක්ෂක

රැකියා අවස්ථා, නුවරඑලිය

රු. 65,000

1 month
Commercial Land for Sale at Nuwara Eliya

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

රු. 1,000,000

1 month
Supervisors

රැකියා අවස්ථා, නුවරඑලිය

රු. 65,000

1 month
සින්නක්කර

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

රු. 6,000,000

1 month
සුපරීක්ෂක

රැකියා අවස්ථා, නුවරඑලිය

රු. 65,000

1 month
Commercial Land for Sale at Nuwara Eliya

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

රු. 32,000,000

1 month
Land from Nuwara Eliya

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

Negotiable

1 month
PATTIPOLA HOLIDAY BUNGALOW - seasonal offer 25% OFF TILL NOVEMBER

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

Negotiable

1 month
PATTIPOLA HOLIDAY BUNGALOW - seasonal offer 25% OFF TILL NOVEMBER

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

රු. 9,000

1 month
the laksery hotell fro selling

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

රු. 4,500,000,000

2 months
a Bisnuss for for Rent Hatton. ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් කුළියට දීමට.

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

Negotiable

2 months
Land for Sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

රු. 3,500,000

2 months
Cultivation land

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

Negotiable

2 months
PATTIPOLA HOLIDAY BUNGALOW - seasonal offer 30% OFF TILL NOVEMBER

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

රු. 8,500

2 months
Suzuki Alto 2016

වාහන, නුවරඑලිය

රු. 2,020,000

2 months
25P Land for SALE @ Nuwara Eliya - Unique View Road

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

Negotiable

2 months
land with half build house

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

රු. 15,000,000

2 months
Land from Nuwaraeliya

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවරඑලිය

Negotiable

2 months

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න