පොලොන්නරුව තුළ සියලු දැන්වීම් 1-25 of 36 පෙන්නුම් කරයි
Luxury House For Sale In Kandana

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 43,000,000

code 3052 apt lease col-05

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 300,000

Dialog ViP numbers

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, පොලොන්නරුව

රු. 10,000

2 weeks
Nissan Caravan E25 2010

වාහන, පොලොන්නරුව

රු. 4,200,000

4 weeks
For rent building

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

Negotiable

1 month
Quick Loan Approval

සේවා, පොලොන්නරුව

රු. 700,000

2 months
Mahindra Gton 2016

වාහන, පොලොන්නරුව

රු. 850,000

4 months
WE OFFER LEASE BG,SBLC AND MTN

සේවා, පොලොන්නරුව

රු. 1,000

4 months
Land with a House in Siripura

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

රු. 2,100,000

5 months
Sigma 50mm f1.4 DG

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, පොලොන්නරුව

රු. 95,000

5 months
Nikon D7100 with Full Set

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, පොලොන්නරුව

රු. 320,000

5 months
Tata Dimo Batta Ace 2007

වාහන, පොලොන්නරුව

රු. 530,000

5 months
6 months
ව්‍යාපාරික හෝ පුද්ගලික වෙබ් අඩවි

සේවා, පොලොන්නරුව

රු. 985

6 months
Land from Polonnaruwa

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

රු. 1,000,000

7 months
House for sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

රු. 8,000,000

7 months
House Office and Stores

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

Negotiable

7 months
Land with three shop rooms and a House

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

Negotiable

7 months
ගොඩ ඉඩම ඉක්මණින් විකිනීමට

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

රු. 45,000

7 months
Toyota Corolla 1996

වාහන, පොලොන්නරුව

රු. 285,000

7 months
Mahindra 575

වාහන, පොලොන්නරුව

රු. 685,000

7 months
Valuable Land for Sale in Polonnaruwa

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

Negotiable

7 months
Mitsubishi Lancer 1984

වාහන, පොලොන්නරුව

රු. 630,000

8 months
නිවස සහ කුඹුර විකිණීමට

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

රු. 6,500,000

8 months
KUBOTA Harvestor

වාහන, පොලොන්නරුව

රු. 3,000,000

8 months
Niwasa ha idam

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

රු. 7,000,000

8 months
Toyota Corona 1991

වාහන, පොලොන්නරුව

රු. 1,100,000

8 months

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න