පොලොන්නරුව තුළ සියලු දැන්වීම් 1-25 of 25 පෙන්නුම් කරයි
Rent a Car - Mitsubishi Montero sport

ප්‍රවාහන සංචාරක හා විවේකය, කොළඹ

Negotiable

XCORT ELECTRIC SCROLL SAW 125mm 120W

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 17,490

Land from Polonnaruwa

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

රු. 1,000,000

5 days
House for sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

රු. 8,000,000

1 week
House Office and Stores

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

Negotiable

2 weeks
Land with three shop rooms and a House

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

Negotiable

2 weeks
ගොඩ ඉඩම ඉක්මණින් විකිනීමට

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

රු. 45,000

2 weeks
Toyota Corolla 1996

වාහන, පොලොන්නරුව

රු. 285,000

2 weeks
Mahindra 575

වාහන, පොලොන්නරුව

රු. 685,000

2 weeks
Valuable Land for Sale in Polonnaruwa

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

Negotiable

3 weeks
Mitsubishi Lancer 1984

වාහන, පොලොන්නරුව

රු. 630,000

1 month
නිවස සහ කුඹුර විකිණීමට

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

රු. 6,500,000

1 month
KUBOTA Harvestor

වාහන, පොලොන්නරුව

රු. 3,000,000

1 month
Niwasa ha idam

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

රු. 7,000,000

1 month
Toyota Corona 1991

වාහන, පොලොන්නරුව

රු. 1,100,000

1 month
Mitsubishi PO5 V 1988

වාහන, පොලොන්නරුව

රු. 1,825,000

2 months
Micro Panda 2016

වාහන, පොලොන්නරුව

රු. 1,675,000

2 months
Mitsubishi Montero 2011

වාහන, පොලොන්නරුව

රු. 7,100,000

2 months
Land with House for Sale in Dehiattakandiya

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

රු. 3,600,000

2 months
RO Alkaline Water Filter

නිවාස සහ කාර්යාල උපකරණ, පොලොන්නරුව

රු. 39,000

2 months
For Immediate Selling

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

රු. 25,000,000

2 months
DELL Inspiron 15

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, පොලොන්නරුව

රු. 72,000

2 months
wasana house

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

රු. 6,800,000

3 months
Supervisors

රැකියා අවස්ථා, පොලොන්නරුව

රු. 75,000

3 months
ඉඩම සමග නිවස විකිණීමට

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

Negotiable

3 months
Polonnaruwe Idama Vikinimata

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

රු. 2,800,000

3 months
LAND FOR SALE FROM POLONNARUWA

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, පොලොන්නරුව

රු. 300,000

3 months
Page 1 of 1

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න