ශ්‍රී ලංකාව තුළ සියලු දැන්වීම් 1-25 of 95 පෙන්නුම් කරයි
වෙනිවැල් ගැට පිටි

ආහාර සහ කෘෂිකර්මික, අනුරාධපුර

රු. 400

කැලණියෙන් නවීන නිවසක් විකිණීමට

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, ගම්පහ

රු. 50,000,000

Boarding Rooms for Girls

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 6,000

23 hrs
Rooms for rent in koswatta battaramulla

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 7,000

3 weeks
Boarding

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 6,000

3 months
single room rent for lady

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, නුවර

රු. 10,000

3 months
Room for rent at Maharagama ( මහරගම කාමරයක් කුලියට දීමට තිබේ )

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 5,000

3 months
RENT ROOM - RATHMALANA

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 12,500

3 months
නවාතැන් පහසුකම්

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කුරුණෑගල

Negotiable

3 months
Room Rent in Kalubowila ( Girls Only.)

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 15,000

5 months
Rooms for Rent for Gents in Nugegoda.

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 4,000

5 months
Luxurious rooms for rent,Kelanya (Old Kandy Road)

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, ගම්පහ

රු. 20,000

6 months
Room for rent in kiribathgoda

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, ගම්පහ

රු. 12,000

8 months
Home stay

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, මාතලේ

රු. 12,000

8 months
Room for rent in Mount Lavinia

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 12,000

8 months
Room for a male

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, ගම්පහ

රු. 11,000

9 months
Room for female office employee

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කළුතර

Negotiable

9 months
Room for rent - කාමරයක් කුලියට

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 20,000

10 months
Room on rent

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 10,000

11 months
Boarding place for Ladies only..

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 6,000

11 months
Hometieter system

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අම්පාර

රු. 45,000

1 year
Solar light system

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, අම්පාර

රු. 45,000

1 year
Rooms

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 15,000

1 year
ROOM FOR RENT

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 5,000

1 year
Upstairs Luxury Room for Rent in Homagama

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 9,500

1 year
Boarding rooms for ladys in kotte

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 6,000

1 year

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න