ශ්‍රී ලංකාව තුළ සියලු දැන්වීම් 1-25 of 904 පෙන්නුම් කරයි
Luxury House For Sale In Kandana

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 43,000,000

ICT

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, නුවර

රු. 1,000

6 mins
Physics

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 3,000

6 mins
Combined Mathematics

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 3,000

6 mins
Science classes - Home Visit - Grade 6-11

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 2,000

3 hrs
O/L ගණිතය

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 1,000

1 day
AL Combined Maths ( සංයුක්ත ගණිතය )

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 2,500

1 day
Spoken English (Practical) Classes with Grammar

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 1,500

1 day
MBA Notes for Sale

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 30

1 day
O/L ගණිතය

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 1,000

1 day
Mathematics English Sinhala Medium

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 2,000

2 days
Electrical සියලුම දෑ එකම තැනකින්

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 2

2 days
English Classes for Kids

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 500

3 days
Elocution Classes (Spoken And Written English)

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 1,000

4 days
Tuition in Dehiwela

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 600

4 days
A/L Physics online classes

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

Negotiable

5 days
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය (අ.පො.ස උ/පෙළ)

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 1,000

5 days
6 – 11 වසර සිසුන් සඳහා ගණිතය නිවසට පැමිණ ඉගැන්වේ.

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, ගම්පහ

Negotiable

5 days
MATHS FOR GRADE 6-11(SINHALA & ENGLISH MEDIUM)

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, ගම්පහ

Negotiable

5 days
නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාග සඳහා පංති

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, ගම්පහ

Negotiable

5 days
6 -11 වසර ගණිතය සිංහල හා ඉංග්රීසි මාධ්‍ය

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, ගම්පහ

Negotiable

5 days
O/L ගණිතය -රාගම, වත්තල

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, ගම්පහ

රු. 1,000

5 days
6 - O/L MATHS - Home visit- Wattala/Ragama/Jaela/Kelaniya/Peliyagoda

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, ගම්පහ

රු. 1,000

5 days
Maths tuition - individual classes 4 to 11

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 1,000

6 days
REVISION - A/L BATCH 2020

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 1,250

6 days
Al Accounting and Ol Commerce

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 800

1 week

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න