ශ්‍රී ලංකාව තුළ සියලු දැන්වීම් 1-25 of 426 පෙන්නුම් කරයි
Mitsubishi Rosa 4D30 1982

වාහන, කළුතර

Negotiable

Rent a Car - Honda Vezel

ප්‍රවාහන සංචාරක හා විවේකය, කොළඹ

Negotiable

Local O/L-Commerce-Grade 10/11

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 1,000

12 hrs
ගණිතය 6 -11 වසර ( සිංහල හා ඉංග්රීසි මාධ්‍ය )

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, ගම්පහ

Negotiable

ගණිතය 6 -11 වසර ( සිංහල හා ඉංග්රීසි මාධ්‍ය )

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, ගම්පහ

Negotiable

නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාග සඳහා පංති

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, ගම්පහ

Negotiable

London O/L,AS and A/L

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, ගම්පහ

රු. 3,000

1 day
Mobile Phone Repair Course

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 15,000

2 days
AL ICT 2022 Group Classes

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 3,000

2 days
A/L Chemistry (local, edexcel & cambridge)

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, නුවර

Negotiable

3 days
O/L Mathematics (local, edexcel & cambridge)

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, නුවර

Negotiable

3 days
O/L Science (local, edexcel & cambridge)

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, නුවර

Negotiable

3 days
නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාග සඳහා පංති

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, ගම්පහ

Negotiable

3 days
MATHS FOR GRADE 6-11(SINHALA & ENGLISH MEDIUM)

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, ගම්පහ

Negotiable

3 days
ගණිතය 6 -11 වසර ( සිංහල හා ඉංග්රීසි මාධ්‍ය )

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, ගම්පහ

Negotiable

3 days
English Classes for kids

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 800

3 days
Accounting

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 1,000

3 days
Accounting

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, ගම්පහ

රු. 1,000

3 days
O/L & A/L ICT - Home Visiting

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 1,000

3 days
Spoken English

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, නුවර

රු. 17,000

4 days
A/L Physics Individual Tuiton (භෞතික විද්‍යාව)

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

Negotiable

4 days
Individual / Small Group Classes For English And Mathematics

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 1,000

4 days
Kids in the kitchen

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

Negotiable

4 days
විද්‍යාව සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ( 6-11 ශ්‍රේණි )

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 1,500

4 days
Chemistry

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 2,000

5 days
සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කළුතර

රු. 1,000

5 days
Montessori Equipment For Sale

අධ්‍යාපනය සහ පුහුණු, කොළඹ

රු. 450,000

5 days

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න