ශ්‍රී ලංකාව තුළ සියලු දැන්වීම් 1-25 of 498 පෙන්නුම් කරයි
DONGCHENG SDS MAX ROTARY DEMOLITION HAMMER DRILL 38mm

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 23,790

Mitsubishi Rosa 4D30 1982

වාහන, කළුතර

Negotiable

INGCO CORDLESS BATTERY DRILL / SCREW DRIVER 10mm/12V

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 7,790

Dell I3 Laptop

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 80,000

XCORT ELECTRIC SCROLL SAW 125mm 120W

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 17,490

TEANCI INDUSTRIAL BARREL / CYLINDER TYPE EXHAUST FAN 350mm 14"

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 9,590

14 hrs
RCA 3 Port Switch

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, නුවර

රු. 750

SAMSUNG 600a

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

Negotiable

14 hrs
TEANCI INDUSTRIAL BARREL / CYLINDER TYPE EXHAUST FAN 250mm 10"

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 6,990

15 hrs
HDMI Switch

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, නුවර

රු. 1,100

MEN ELECTRIC SCREW DRIVER 6mm

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 6,100

DONGCHENG SDS MAX ROTARY DEMOLITION HAMMER DRILL 38mm

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 23,790

TUAN AIRLESS INDUSTRIAL HIGH PRESSURE PUTTY CEMENT SPRAYER MACHINE

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 396,000

Apple Other Model Iphone 11 (Used)

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, යාපනය

රු. 143,000

23 hrs
16GB Memory Card -SanDisk

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, නුවර

රු. 900

1 day
Mini HDMI to HDMI Converter

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, නුවර

රු. 250

1 day
TOLSEN ELECTRIC HEAT HOT AIR GUN 2000W

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 2,950

1 day
DIGITAL LASER DISTANCE METER 60m

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 7,790

1 day
SOLAR POWER NIGHT SENSOR TRAFFIC WARNING LIGHT

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 1,900

1 day
WET GRINDER / POLISHER 4-1/2

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 8,990

1 day
Apple iPhone 7 Plus (Used)

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 72,000

2 days
BOKY BENCH DRILL PRESS 13mm

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 13,290

2 days
For sale

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, මාතර

රු. 900,000

2 days
Apple iPhone 7 Plus 128gb (Used)

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 60,000

2 days
Apple iPhone 8 (Used)

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, ගාල්ල

රු. 62,000

3 days
CRC ELECTRIC CUT OFF BAR CUTTER CHOP SAW MACHINE 355mm

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 12,190

3 days
JUQIANG SOLAR DC DEEP TUBE WELL WATER PUMP 24V / 25mm / 40m

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, කොළඹ

රු. 23,590

3 days

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න