ශ්‍රී ලංකාව තුළ සියලු දැන්වීම් 1-25 of 86 පෙන්නුම් කරයි
Marrage proposal

විවාහ යෝජනා, ගම්පහ

Negotiable

Rent a Car - Honda Vezel

ප්‍රවාහන සංචාරක හා විවේකය, කොළඹ

Negotiable

Singaporean family looking for a female house maid

රැකියා අවස්ථා, නුවර

Negotiable

22 hrs
Sales Executives (IT) & Graphic Designers

රැකියා අවස්ථා, කොළඹ

රු. 25,000

2 days
සුපරීක්ෂක

රැකියා අවස්ථා, මාතලේ

රු. 60,000

5 days
SPA THERAPIST- PART TIME / FULL TIME:

රැකියා අවස්ථා, ගම්පහ

Negotiable

6 days
Married praposal

රැකියා අවස්ථා, කෑගල්ල

රු. 40,000

1 week
Hotel and Becary - Urapola

රැකියා අවස්ථා, ගම්පහ

Negotiable

1 week
ලිපිකාරිනියක් අවශ්‍යව ඇත - කැස්බෑව

රැකියා අවස්ථා, කොළඹ

Negotiable

1 week
Management training

රැකියා අවස්ථා, ගම්පහ

Negotiable

1 week
Light Vehicle Driver

රැකියා අවස්ථා, කොළඹ

රු. 40,000

1 week
Management Trainee

රැකියා අවස්ථා, කොළඹ

රු. 27,000

1 week
Professional's English for working professionals and job seekers

රැකියා අවස්ථා, කොළඹ

Negotiable

2 weeks
Sales Representative

රැකියා අවස්ථා, පුත්තලම්

Negotiable

2 weeks
මේසන් වැඩ

රැකියා අවස්ථා, මොනරාගල

රු. 1,234

2 weeks
සුපරීක්ෂක

රැකියා අවස්ථා, මාතලේ

රු. 65,000

2 weeks
AGENT / CUSTERMER CARE / HOUSEMAID JOB:

රැකියා අවස්ථා, කෑගල්ල

රු. 30,000

3 weeks
Professional service provider in ACCOUNTANCY

රැකියා අවස්ථා, කොළඹ

Negotiable

3 weeks
සුපරීක්ෂක

රැකියා අවස්ථා, නුවරඑලිය

රු. 65,000

4 weeks
Female Therapist

රැකියා අවස්ථා, කොළඹ

රු. 80,000

4 weeks
සුපරීක්ෂක

රැකියා අවස්ථා, වවුනියාව

රු. 55,000

1 month
Educational Consultants

රැකියා අවස්ථා, කොළඹ

Negotiable

1 month
ACCOUNTS TRAINEES – FEMALE

රැකියා අවස්ථා, කොළඹ

Negotiable

1 month
Marketing Executive

රැකියා අවස්ථා, කොළඹ

Negotiable

1 month
Supervisors

රැකියා අවස්ථා, නුවරඑලිය

රු. 65,000

1 month
Course Coordinator

රැකියා අවස්ථා, කොළඹ

Negotiable

1 month

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න