ත්‍රිකුණාමලය තුළ සියලු දැන්වීම් 1-14 of 14 පෙන්නුම් කරයි
code 3053 apt lease battramulla

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, කොළඹ

රු. 210,000

Nikon d5000

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, ත්‍රිකුණාමලය

රු. 55,000

4 months
6 months
LITEO GAS Empty Cylinder For Sale 12.5kg

නිවාස සහ කාර්යාල උපකරණ, ත්‍රිකුණාමලය

රු. 2,500

6 months
On the beach lanad

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, ත්‍රිකුණාමලය

රු. 11,000,000

6 months
Apple iPhone 6 Plus (Used)

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහ විදුලි උපකරණ, ත්‍රිකුණාමලය

රු. 26,000

7 months
Yamaha R15 2018

වාහන, ත්‍රිකුණාමලය

රු. 495,000

7 months
Sea side house for sale in Trincomalee town

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, ත්‍රිකුණාමලය

රු. 23,500,000

9 months
Beach Way Guest - Nilaveli

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, ත්‍රිකුණාමලය

රු. 2,500

9 months
House for sale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, ත්‍රිකුණාමලය

රු. 9,500,000

10 months
මුරුංගා කොළ පවුඩර්

සෞඛ්‍යය, රූපලාවන්‍ය සහ විලාසිතා, ත්‍රිකුණාමලය

රු. 250

10 months
On the lagoon land kinniya in Trincommale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, ත්‍රිකුණාමලය

රු. 120,000,000

11 months
On the beach and river land in Trincommale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, ත්‍රිකුණාමලය

රු. 6,800,000

11 months
On the beach land(Robet Nocks land)in Trincommale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, ත්‍රිකුණාමලය

රු. 7,000,000

11 months
On the beach land in (Robet Nocks land)Trincommale

ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි, ත්‍රිකුණාමලය

රු. 7,000,000

11 months
Page 1 of 1

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න