පස්යාල අත්තනගල්ල මාර්ගය අසල පර්.15 විකිණීමට

Published by Lanka Advertising Agency 04 Mar 09:55 am Nittambuwa, Gampaha

Negotiable

පස්යාල අත්තනගල්ල මාර්ගයේ ඇල්ලලමුල්ල මංසන්ධියට ආසන්නනව ප්‍රධාන මාර්ගයට 20m දුරින් පර්.20 විකිණීමට.0764892443

Contact

Lands
Land type: Commercial, Residential
Land Size: 15 perches
Address: පස්යාල අත්තනගල්ල මාර්ගය ඇල්ලලමුල්ල
For Sell
Nittambuwa, Gampaha
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now