පර්චස් 20 ක අගනා ඉඩමක් සමග නිවසක්

Published by Nisansala 25 Aug 16:38 pm Horana, Kalutara

Rs 1,400,000

පර්චස් 20 ක අගනා ඉඩමක් සමග නිවසක් ඉක්මනින් විකිණීමට

Contact

Lands
Land type: Residential
Land Size: 20 perches
For Sell
Horana, Kalutara
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now