පානදුර - මොරවින්න පාරේ , හොරණ පාරට මිටර් 50 ක් පමණ දුර පිහිටි කාමර තුනක ( 3) ක නිවාස වහාම විකිනිමට ඇත . පර් 10 ක ඉඩම

Published by Chandrajit Paranagama 10 Apr 08:08 am Panadura, Kalutara

Rs 5,000,000

පානදුර - මොරවින්න පාරේ , හොරණ පාරට මිටර් 50 ක් පමණ දුර පිහිටි කාමර තුනක ( 3) ක නිවාස වහාම විකිනිමට ඇත . පර් 10 ක ඉඩම

ලක්ෂ 50 ( මිල කථාකරගත හැක )

සියලු විමසීම් - 071-9877263

Contact

Lands
Land type: Residential
Land Size: 10 perches
Address: පානදුර - මොරවින්න
For Sell
Panadura, Kalutara
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now