ටෙලිනාට්‍ය, කෙටි ටෙලි චිත්‍රපටි, ලමා සංගීත වැඩසටහන්, කොමඩි ටෙලිනට්‍ය නිර්මානය කිරිම සදහා නවක නිශ්පාදකයන් අවශ්‍යයි.

Published by Nishantha Priyadarshana 22 Jan 22:11 pm Moratuwa, Colombo

Rs 6,000,000

ටෙලිනාට්‍ය, කෙටි ටෙලි චිත්‍රපටි, ලමා සංගීත වැඩසටහන්, කොමඩි ටෙලිනට්‍ය නිර්මානය කිරිම සදහා නවක නිශ්පාදකයන් අවශ්‍යයි.

WhatsApp us on :072-6833186 / 077-3767015

Contact

Advertising Agencies
For Sell
Moratuwa, Colombo
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now