වටරැක සමනලතැන්නෙන් අගනා ඉඩමක්

Published by Sunil Vitharana 09 Feb 16:37 pm Homagama, Colombo

Rs 475,000

වටරැක සමනලතැන්නෙන් පර්චස් 90 ක අගනා ඉඩමක් විකිණීමට .

විස්තර සදහා අමතන්න
0713468402
0777775136

Contact

Lands
Land type: Commercial, Residential
Land Size: 90 perches
For Sell
Homagama, Colombo
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now