ස්පා ආයතනයක් සදහා තරුනියන් අවශ්‍යයි

Published by Chaminda Kimara 22 Jan 12:29 pm Battaramulla, Colombo

Negotiable

ඉතාම සාර්ථක ලෙස පවත්වාගෙන යන ස්පා ආයතනයක් සදහා දුරකථන මාර්ගයෙන් ගනුදෙනු කරුවන් සම්බන්දව ක්‍රියා කල හැකි දක්ශ තරුනියන් බදවා ගනු ලැබේ.
ඉතා ඉහල වැටුපක් ලබා ගත හැක.අවශ්‍යය නම් නිවසේ සිටම වුවද රැකියාව කල හැක.

Contact

Spas
For Sell
Battaramulla, Colombo
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now