ගාල්ල මහමෝදර දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට

Published by Nanayakkara 23 May 12:52 pm Galle, Galle

Rs 25,000,000

ගාල්ල නගරයේ මහ මෝදර කරාපිටිය බස් මාර්ගයේ ඉස්පිරිතාලවල් අතර 1km දුරින් විකුණගොඩ අඩ් 20 පුළුල් පාරට මුහුණලා පර්චස් 8 ක දෙමහල් නිමස විකිණීමට...
perchs-08
Sqft-1100
Rooms-03
Attach Bathroom-01
kitchen,Dining,
Living area,full tile,tap water,electricity
Hot water,boundary wall,gate,clear deeds,balcony fifinishIng roof,pantry with cupboard,
vehicle parking-01
Walking distance from Maha modara hospitals Close to sangamitha balika Vidyalaya Close to cargills food citi,government schools,hospitals,filling,station,bank etc price:-25 LKR
price Negotiabale after inspection
Call-whatsapp 0766437630 0727565655

Contact

Houses
Beds: 3
Baths: 2
Land Size: 8 perches
House size: 1,100 sqft
For Sell
Galle, Galle
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now