කිරිබත්ගොඩින් අගනා ඉඩමක් විකිණීමට

Published by S Nanayakkara 22 Aug 12:40 pm Kiribathgoda, Gampaha

Rs 1,600,000

ඉහළ වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට......

කිරිබත්ගොඩ දළුගම ප්‍රධාන පාරේ සිට 500m දුරින් ලුම්බිණි ගාර්ඩ්න්හි පිහිටි හරි හතරැස් අගනා ඉඩම


ආරක්ෂිත වැදගත් නිසංසල ප්‍රභූ පැලැන්තියේ අසල් වැසියෝ ජල ය බැසීමෙි කාණු පද්ධතිය ජල විදුලිය ඉන්ටර්ලොක් ගල් ඇතුරු අඩ් 20 පුළුල් පාරට මුහුණලා

සියලු පහසුකම් සහිත පර්චස් 20 ඉක්මනින් විකිණීමට
පර්චස් -1ලක්ෂ 16
Negotiable
No Brokers
Pls contract Mr Nanayakkara on 0727565655 /0766437630

Contact

Lands
Land type: Residential
Land Size: 20 perches
For Sell
Kiribathgoda, Gampaha
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now