සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය

Published by Yasas Dinusha 03 Dec 19:26 pm Kalutara, Kalutara

Rs 1,000

6 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා ගණිතය උපකාරක පංති පවත්වනු ලැබේ. කළුතර, පානදුර, හොරණ, බණ්ඩාරගම, පිළියන්දල අවට නිවසට පැමිණ හෝ කණ්ඩායම් පංති වශයෙන් පංති පවත්වනු ලැබේ.

Contact

Tuition
Tuition type: Class
For Sell
Kalutara, Kalutara
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now