මතුගම සිරි කඳුල හන්දියේ - මතුහම - අලුත්ගම ( වැලිපැන්න - අධිවේගී ) පිවිසුම් මාර්ගයට මිටර් 300 ක් ආසන්නයේ - පුළුල් පිවිසුම් මාර්ගය සහිත පර් 30 ක නිරවුල් ඔප්පු සහිත මනරම් දොලකට මායිම් ඉඩම - වහාම විකිණීමට .

Published by Chandrajit Paranagama 03 Apr 18:57 pm Matugama, Kalutara

Rs 160,000

මතුගම සිරි කඳුල හන්දියේ - කොරටුහේන පාරේ - මතුහම - අලුත්ගම
( වැලිපැන්න - අධිවේගී ) පිවිසුම් මාර්ගයට මිටර් 300 ක් ආසන්නයේ - පුළුල් පිවිසුම් මාර්ගය සහිත පර් 30 ක නිරවුල් ඔප්පු සහිත මනරම් දොලකට මායිම් ඉඩම - වහාම විකිණීමට .

මතුගම නගරයට විනාඩි 05 - සුපර් මාකට් , ජනප්‍රිය පාසල් වලට ඉතා ආසන්නව පිහිටා ඇත . වැලිපැන්න අධිවේගී පිවිසුමට කි.මී 3 .

නිවාඩු නිකේතනයකට හෝ උත්සව ශාලාවකට වුවද යෝග්‍යයි

පර් 1 ක් රු 160,000/= ( මිල ගිවිසගත හැක )

සියලු විමසීම් - 071-9877263


Contact

Lands
Land type: Commercial, Residential
Land Size: 30 perches
Address: 352, Horana Rd , Alubomulla,
For Sell
Matugama, Kalutara
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now