යක්කලින් වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට

Samson විසින් විකිණීමට 26 Aug 10:04 am යක්කල, ගම්පහ

රු 350,000


යක්කල නගරයට නුදුරින් සියලු පහසුකම් සහිතව නුවර පාරට, ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලට, ආයුර්වේද විශ්වවිද්‍යාලයට නුදුරින් ගම්පහ නගරයට හා අධිවේගී පිවිසුමට පහසුවෙන් ළගා වීමට හැකියාව.

සියලුම සුපිරි වෙළඳ සැල් සහ ප්‍රධාන පාසැල් අත ළඟ පිහිටා ඇත.

පර්චස් - 37.5

පර්චස් 1 - ලක්ෂ 350,000

අමතන්න

ඉඩම්
ඉඩම් වර්ගය: කෘෂිකර්මය, ව්‍යාපාරික, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍ව: 37.5 පර්චස්
විකිණීමට
යක්කල, ගම්පහ
දැන්වීම ප්‍රියතම ලෙස සුරකින්න

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න