ඉඩම හා නිවස විකිනීමට

Kawindu Abeysooriya විසින් විකිණීමට 24 Aug 15:30 pm දික්වැල්ල, මාතර

Negotiable

වෙරල ආසන්න නිවස හා ඉඩම විකිනීමට ඇත.
ඉඩමේ සිට වෙරළට 30m.
ජල විදුලි පහසුකම් ඇත.
වැඩි තොරතුරැ සදහා අමතන්න. P.P.Abeysooriya-0775140744

අමතන්න

ඉඩම්
ඉඩම් වර්ගය: වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍ව: 29 පර්චස්
ලිපිනය: "Sisira", Hanwella, Dikwella
විකිණීමට
දික්වැල්ල, මාතර
දැන්වීම ප්‍රියතම ලෙස සුරකින්න

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම winwin.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න